Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Pavel Novák

Doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.

Byl dlouholetým vysokoškolským pedagogem na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně. Nyní externě přednáší na univerzitách v České republice i v zahraničí. V současnosti působí ve firmě Tekro spol. s.r.o. Praha jako nezávislý specialista na zoohygienu, welfare a biosecurity v chovech hospodářských zvířat včetně oblasti asanace a zpracování odpadů ze živočišné výroby. Je autorem nebo spoluautorem více než 230 odborných prací, 5 skript pro posluchače, autorem resp. spoluautorem 2 monografií, 90 vědeckovýzkumných zpráv, autorem či spoluautorem 6 metodik pro zemědělskou praxi. Byl řešitelem 3 národních grantových projektů a 3 mezinárodních vědeckovýzkumných projektů, jako spoluřešitel se zúčastnil řešení dalších 7 grantových projektů, jako jeden ze spoluřešitelů a garant jedné z dílčích etap byl zapojen do řešení vědeckovýzkumného záměru FVHE VFU Brno. Jako oponent zpracovává posudky a hodnocení na projekty podané národním i mezinárodním grantovým agenturám. Jeho vědeckopedagogický přínos v oboru zoohygiena, welfare a biosecurity je uznáván nejen u české chovatelské a odborné veřejnosti, ale i na mezinárodní úrovni. Docent Novák je jmenován MZe ČR posuzovatelem pro akreditace, resp. udělení osvědčení uživatelských, chovných a dodavatelských zařízení, používajících zvířata pro experimentální účely. Je členem komise pro ZOO MŽP ČR, dále je zástupcem České republiky v Mezinárodní společnosti pro zoohygienu, zastává funkci předsedy sekce Bioklimatologie zvířat v České bioklimatologické společnosti při ČAV. Výsledky své pedagogické a vědeckovýzkumné práce prezentuje na školeních, seminářích, konferencích a kongresech v České republice i v zahraničí.