Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Odborní garanti

V niektorých sekciách nám odborný program pre kongres pomáhajú zostavovať a zorganizovať:

Slovenská hipiatrická asociácia (SHA)

Po zániku Slovenskej hipiatrickej spoločnosti vznikla potreba vytvoriť novú organizáciu združujúcu veterinárnych lekárov zaoberajúcich sa  chorobami koní. Preto prípravný výbor na čele s. MVDr. Dušanom Solárom, s podporou Komory veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, zvolal záujemcov o vytvorenie novej spoločnosti. Táto sa uskutočnila dňa 21.4.2012 sa v Národnom žrebčíne v Topoľčiankach. Na schôdzi sa zúčastnilo 33 veterinárnych lekárov z praxe a z Kliniky koní Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Účastníci chôdze odsúhlasili stanovy novovzniknutej Slovenskej hipiatrickej asociácie a  zvolili jej riadiace orgány. Prezidentom sa stal MVDr. Martin Mihály, PhD. Za viceprezidenta bol zvolený MVDr. Dušan Solár a za členov prezídia MVDr. Peter Rišica, MVDr. Eva Cikrytová a MVDr. Martin Boldižár. Do revíznej komisie boli zvolení MVDr. Ľubomír Kráľ, MVDr. Jozef Kotvan a MVDr. Miloš Kravec. Primárnou úlohou asociácie je zabezpečenie kvalitného postgraduálneho vzdelávania v oblasti praxe koní a vzájomná výmena poznatkov a skúseností. V ďalšej náplni je informovanie svojich členov o akciách konaných v zahraničí a tiež o zmenách vo  veterinárnej legislatíve týkajúcej sa koní. Pri napĺňaní svojich cieľov bude asociácia spolupracovať s Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a inými veterinárnymi organizáciami. 

Generálny sponzor SHA  

 

Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat (ZVLHZ)

je občianske združenie združujúce veterinárnych lekárov ktorý sa odborne venujú hospodárskym zvieratám na území Slovenskej republiky. ZVLHZ vzniklo ustanovujúcim snemom dňa 25.11.2000 v Dudinciach.

Hlavné ciele ZVLHZ sú:

Podporovať a informovať odbornú verejnosť o činnosti veterinárskych lekárov v oblasti praxe hospodárskych zvierat, zabezpečovať ďalšie odborné vzdelávanie a výskum v tejto oblasti v spolupráci s KVL, ŠVS SR, UVL a pod.
Pomoc veterinárnym lekárom, vzájomná komunikácia, odovzdávanie si skúseností v odbornej oblasti, zviditeľnenie a snaha o spoločenské ocenenie.
Spolupracovať s ostatnými organizáciami a združeniami veterinárnych lekárov na Slovensku.
Nadväzovať kontakty a spolupracovať so zahraničnými národnými i medzinárodnými asociáciami podobného zamerania.
Zabezpečiť informovanosť členov, organizovať špecializované sympóziá a semináre.
Odborné podujatia by mali plniť aj funkciu spoločenskú, pomoc pri právnych a ekonomických otázkach.
Podstatná časť celej činnosti je venovaná hlavne edukačnej činnosti veterinárnych lekárov. Tá pozostáva v poslednom čase hlavne vo forme workshopov a kazuistík, akými boli tri cykly sonografie so zameraním na reprodukciu hovädzieho dobytka, oviec a kôz, ortopedické workshopy so zameraním na ochorenie paznechtov a workshopy z internej a chirurgickej oblasti, ako ochorenie predžaludkov HD, riešenie dislokácie slezu ap. Tento rok začala úzka spolupráca aj s CEVA Swine Vet Clubom. Na budúci rok pripravujeme okrem iných aj demonštráciu laparoskopického riešenia dislokácie slezu HD v spolupráci s Klinikou prežúvavcov Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, chceme pripraviť viac samostatných akcií z bujatriky a niektoré ďalšie akcie prispôsobíme problematike, ktorá sa vyskytne aktuálne. Od tohto roku ZVLHZ založilo sekcie: hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy, voľne žijúce zvieratá a včely. Zároveň máme zriadenú aj webovú stránku - www.zvlhz.sk, ktorá je v štádiu dokončenia. V súčasnosti pracuje na Slovensku s rôznym podielom s hospodárskymi zvieratami asi 40% veterinárnych lekárov.   

Prezidentom ZVLHZ je v súčasnosti MVDr. Dezider Góra. Môžeme sa pochváliť, že od minulého roku 2014, sme sa stali riadni členovia Svetovej bujatrickej asociácie (World Association of Buiatrics - WAB).

Generálny partner ZVLHZ