Nová Veterinária 2016
21. - 23. október 2016
Výstavisko Agrokomplex, Nitra

Daniel Barčák

MVDr. Daniel Barčák

Je absolventom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Od ukončenia štúdia v r. 2012 do r. 2013 pracoval ako súkromný veterinárny lekár v Českej republike. V roku 2013 nastúpil na doktorandské štúdium na Parazitologický ústav SAV v Košiciach, kde pôsobí dodnes. Okrem výskumnej vedeckej činnosti sa venuje pedagogickej činnosti na UPJŠ a UVLF v Košiciach. Je členom Slovenskej parazitologickej spoločnosti a Slovenskej ichtyologickej spoločnosti.